Top

Huur voorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Wooddy.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Wooddy huurovereenkomsten en offerte aanbieding.

Offertes en bestellingen,

Uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en kunnen zonder opgaaf van redenen door verhuurder en/of huurder worden ingetrokken.
Offertes blijft 14 dagen geldig en dient minimaal 7 dagen voorafgaand aan gewenste huurdatum van de huurder door de huurder schriftelijk zijn bevestigd middels ondertekening van huurvoorwaarden en offerte.
De geoffreerde artikelen worden niet in optie genomen.
Eventuele wijzigingen in geplaatste opdrachten kunnen tot uiterlijk de werkdag voorafgaande aan de overeengekomen dag van levering tot 12:00 uur worden doorgegeven. Aanvullende kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

Prijzen.

De door verhuurder gehanteerde prijzen gelden binnen de gehele overeengekomen huurperiode.
De totale huursom is inclusief wettelijk BTW tarief en standaard schoonmaakkosten.
Indien goederen langer dan 3 dagen worden gehuurd, geldt vanaf dag 3 een speciaal tarief (op aanvraag).

Schoonmaakkosten.

De huurgoederen worden door verhuurder schoon en gebruiksklaar geleverd en vallen binnen de standaard schoonmaakkosten.
Indien de huurgoederen onvoldoende gereinigd retour worden ingeleverd zullen door verhuurder schoonmaakkosten in rekening worden gebracht. Deze bedragen uitsluitend de werkelijke kosten in materiaal en arbeidsuren.
Arbeidsuren worden gerekend per tijdseenheid van 15 minuten met een uurtarief van €55,00 excl. btw.

Betaalvoorwaarden.

Betaling van de huurgoederen dient 7 dagen voorafgaand ingang huurperiode volledig te zijn voldaan met uitzondering van schriftelijke bevestiging indien deze contant en gepast geschied bij aflevering en huurbestelling via post verzonden.
Indien binnen deze termijn geen betaling heeft plaats gevonden behoudt verhuurder zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.
De hieraan verbonden kosten komen ten laste van huurder.
Huurder maakt zijn betaalwijze bekend bij acceptatie offerte doch uiterlijk 7 werkdagen voor aflevering.

Borg.

Verhuurder heeft het recht om een borgsom te vragen. De bepaling van borgsom wordt door verhuurder voorafgaand aan overeenkomst bepaald en kan niet meer bedragen dan de 50% van de totale huursom. Borg wordt uitsluitend gevraagd indien betaling bij ontvangst is overeengekomen. Hierbij dient de borg 7 dagen voorafgaand aan verhuurdatum en tijdstip volledig te zijn voldaan.
Legitimatie van huurder of contactpersoon.
Huurder of bevoegd contactpersoon dient op het moment van aflevering en retour inname aanwezig te zijn.
Huurder of bevoegd contactpersoon dient in alle gevallen een geldige legitimatie te tonen indien verhuurder dit nodig acht.
In geval de huurder of contactpersoon niet over een geldige legitimatie beschikt, heeft verhuurder het recht huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden.
Kosten hieruit voortvloeiend worden volgens de algemene bepalingen in de huurovereenkomst inzake annulering door belast aan huurder.

Transport.

Voor het bezorgen en/of retour halen van de gehuurde goederen worden transportkosten in rekening gebracht, gebaseerd op voorafgaand
vastgesteld tarief en gebaseerd op het hoofdwegennet in Nederland exclusief de eilanden.
Onvoorziene kosten voor Tol, Omleidingen en Veerdiensten zijn niet opgenomen in offerte en overeenkomst.
De toeslagen worden indien van toepassing achteraf in rekening gebracht.
Verhuurder is niet aansprakelijk indien de goederen tijdens transport door overmacht niet of niet tijdig aan huurder ter beschikking kunnen worden
gesteld.

Levering en Retour eigen transporteur.

Gehuurde goederen worden standaard afgeleverd op de begane grond straatniveau van de door huurder opgegeven bestemming.
Huurder dient zorg te dragen voor een goed bereikbare laad- en losplaats voor de goederen.
Indien mocht blijken (beoordeling door verhuurder) dat de opgegeven bestemming ongeschikt is om de goederen te leveren c.q. de door
huurder gewenste opstelling van de goederen niet te realiseren is, heeft verhuurder het recht de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden.
In dit geval zal naast de reeds door verhuurder gemaakte kosten tevens een bedrag aan schadevergoeding wegens winstderving in rekening
worden gebracht bij huurder.
De goederen dienen op dezelfde wijze als waarop ze zijn afgeleverd (op rolcontainer, in kratten, los, e.d.) op de retour datum en afgesproken tijdstip klaar te staan om opgehaald te worden.
Ingeval door verhuurder extra kosten moeten worden gemaakt welke zijn terug te voeren op niet nagekomen afspraken door huurder zullen deze
eveneens door verhuurder aan huurder in rekening worden gebracht.

Levering en retour via externe vervoerder w.o PostNL.

Ontvangst
Indien een huurperiode wordt aangeschaft in onze webshop volgens daghuur met postverzending is deze geldig voor de periode van 1 dag = 24 uur.
Daghuur gaat in op het moment van 1e afleverpoging externe vervoerder volgens tracktrace verstrekte code aan huurder.
De huurder is verplicht om bij in ontvangst nemen van de set te controleren op schade aan box en inhoud. 
Indien schade wordt geconstateerd dent huurder direct doch binnen 2 uur na tracktrace ontvangst schade te melden aan onze klantenservice met in bijlage foto`s van geconstateerde schade.

Retour
Daghuur verloopt op het moment dat de huurder de box met de daarop meegeleverde retour label bij een lokaal afgifte punt heeft ingeleverd en barcode is geactiveerd als retourzending.
Tussenliggende periode tijdens transport worden niet meegerekend als huurperiode.
Indien de maximale huurperiode buiten de vastgestelde huurdatum vallen worden deze achteraf aan huurder in rekening gebracht.
Schade tijdens transport verzending zijn voor rekening van verhuurder
Schade tijdens transport retourzending zijn voor rekening van huurder.


Aansprakelijkheid.

Na ontvangst van de huurgoederen is huurder geheel aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van geleverde goederen.
Ingeval van diefstal, vermissing of beschadiging zullen door verhuurder bovenop de huurkosten tevens kosten voor vervanging van de betreffende
goederen aan huurder in rekening worden gebracht.
Op het moment van levering dienen de goederen door huurder te worden gecontroleerd.
Eventuele klachten van huurder dienen terstond aan verhuurder/chauffeur kenbaar te worden gemaakt.
De goederen zullen bij terugkomst door verhuurder worden gecontroleerd op volledigheid en eventuele gebreken/beschadigingen. De bevindingen
van verhuurder / chauffeur zijn in deze bindend.
Lichte gebruikers sporen en schades bij aflevering vallen onder de standaard huursom en zijn geen reden tot ontbinding van huur overeenkomst.
Schade gedurende de huurperiode bij huurder toegebracht die redelijkerwijs hadden kunnen worden voorkomen worden in aanvang op de borg in mindering gebracht.
Indien borg onvoldoende blijkt worden de resterende kosten aan de huurder in rekening gebracht.

Annulering,

Bij annulering door huurder van de afgesloten huurovereenkomst zal verhuurder de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
10% van de totale huurprijs, ingeval wordt geannuleerd binnen 4 tot 7 dagen voor de overeengekomen huurperiode en *€10,- derving kosten.
50% van de totale huurprijs, ingeval wordt geannuleerd vanaf 3 dagen voor de overeengekomen huurperiode en *€50, - derving kosten
100% van de totale huurprijs, indien wordt geannuleerd op de dag zelf van de overeengekomen periode en *€ 100,- derving kosten.
*exclusief btw.
Download Huurvoorwaarden

@